مباحث دوره آموزشی

صفحه اصلی > مباحث دوره آموزشیمباحث دوره:

1-     طبقه بندی آلاینده های هوا در خروجی منابع ثابت

2-     آشنایی با نحوه تولید و انتشار ذرات خروجی از منابع ثابت

3-     آشنایی با فرایند احتراق و گازهای ناشی از آن

4-     آشنایی با اصول نمونه برداری و روشهای مختلف  نمونه برداری، نحوه محاسبه و آنالیز گازهای خروجی دودکش

5-     روش های محاسبه میزان غلظت ذرات خروجی و درصد خطا در آن

6-     انطباق نتایج آنالیز با استانداردهای موجود ملی و بین المللی

7-     مشخصات نمونه بردار و تجهیزات نمونه برداری و برچسب های مربوطه

8-     روش های صحیح گزارش دهی

9-     انجام آزمایش عملی